اخبار و مقالات اعسار در هزینه های دعاوی خانواده
1400/5/2 حمایت از زوجین بی بضاعت یا کم بضاعت در دعاوی

اعسار در هزینه های دعاوی خانواده

گاهی ممکن است زوجه به علت مشقت های حاصل از زندگی مشترک خود با زوج ناگزیر از اقامه دعاوی مختلف جهت احقاق حقوق خود در محاکم دادگستری باشد اما به علت ناتوانی مالی مجال چنین اقدامی را نداشته باشد.

در قانون حمایت خانواده برای زوجین بی بضاعت یا کم بضاعت شرایطی فراهم شده است که چنانچه نیاز به اقامه دعوا جهت مطالبه حقوق قانونی خویش را داشته اما توان مالی لازم بابت اقامه دعوا و اخذ وکیل و... را نداشته باشد، حسب دستور مقام قضایی از پرداخت هزینه های مربوطه معاف گردیده یا پرداخت هزینه ها به زمان اجرای حکم موکول گردد.

درخواست اعسار
برای استفاده از این مزیت قانونی، فرد می تواند در حین طرح دعوا، مراتب ناتوانی مالی خود را اعلام و درخواست اعسار و اعمال مفاد ماده ۵ از قانون حمایت خانواده را نماید.

در این صورت موضوع توسط قاضی شعبه ای که پرونده به آن ارجاع شده است مورد رسیدگی واقع شده و در صورت اقناع مقام قضایی، حکم بر معافیت متقاضی از پرداخت کامل هزینه و یا موکول شدن پرداخت هزینه به زمان اجرای حکم صادر می شود.

نکته دیگر آن است که اگر متقاضی حتی نیاز به وکیل نیز داشه باشد، با اعلام مراتب امر به دادگاه می تواند از مقام قضایی رسیدگی کننده به استناد ماده ۵ قانون حمایت خانواده درخواست تعیین وکیل معاضدتی نماید که در صورت لزوم دادگاه راسا اقدام به تعیین وکیل برای ایشان می نماید.

اکنون که با توجه به مفاد ماده ۵ از قانون حمایت خانواده، نداشتن توان مالی برای افراد، علی الخصوص برای زوجه ای که صرفا خانه دار می باشد، مانع اخذ وکیل و مطالبه حقوق قانونی ایشان از طریق محاکم دادگستری نمی باشد و با استناد به ماده مزبور امکان اخذ معافیت از پرداخت هزینه ها و نیز برخورداری از وکیل در دادرسی برای افراد مهیا می باشد. 

دیدگاه کاربران

دیدگاه خود را ثبت نمایید

به محتوا این صفحه امتیاز بدهید

بعد از ورود به حساب کاربری می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

دیدگاه کاربران

سایر مقالات

#مشاوره #مشاوره #اعسار #اعسار #حقوقی #حقوقی #مشاوره #مشاوره #اعسار #اعسار #حقوقی #حقوقی

حمایت از زوجین بی بضاعت یا کم بضاعت در دعاوی

اعسار در هزینه های دعاوی خانواده

1400/5/2
حمایت از زوجین بی بضاعت یا کم بضاعت در دعاوی

اعسار در هزینه های دعاوی خانواده

1400/5/2