اخبار و مقالات
1400/5/2 مقررات ساخت و ساز

قوانین و ضوابط ساختمان سازی

افراد با انگیزه‌های متفاوت علائق زیادی به ساختن ملک اعم از ویلایی و مسکونی دارند، حال آنکه در برخی مواقع اطلاعات چندانی پیرامون قوانین ندارند

1400/5/2 مقررات ساخت و ساز

قوانین و ضوابط ساختمان سازی

افراد با انگیزه‌های متفاوت علائق زیادی به ساختن ملک اعم از ویلایی و مسکونی دارند، حال آنکه در برخی مواقع اطلاعات چندانی پیرامون قوانین ندارند