اخبار و مقالات
1400/7/14 کودک، لطیف ترین گل انسانیت است

جرم کودک آزاری و مجازات آن

دوران کودکی پر مایه ترین دقایق عمر است و خانواده نیز آینه شخصیت کودکان است اما گاه می بینیم که این آینه شخصیت کودکان را فرم می دهد

1400/7/14 کودک، لطیف ترین گل انسانیت است

جرم کودک آزاری و مجازات آن

دوران کودکی پر مایه ترین دقایق عمر است و خانواده نیز آینه شخصیت کودکان است اما گاه می بینیم که این آینه شخصیت کودکان را فرم می دهد