برچسب ها » دیه کاهش بینایی

ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی

ماده ۶۹۰
قانون مجازات اسلامی

کاهش بینایی، درصورتی که مقدار آن قابل تشخیص باشد به همان نسبت دیه دارد و چنانچه قابل تشخیص نباشد، موجب ارش است.