برچسب ها » دیه اختلال حس بویایی

ماده ۶۹۳ قانون مجازات اسلامی

ماده ۶۹۳
قانون مجازات اسلامی

از بین بردن کامل بویایی، موجب دیه کامل است و از بین بردن قسمتی از آن، ارش دارد.
تبصره – اگر در اثر جنایت، بویایی یکی از دوسوراخ بینی به طور کامل از بین برود نصف دیه کامل دارد.