بازگشت به لیست سوالات

ضبط صدا با گوشی جرم است ؟

1400/2/1 10:09 0 پاسخ

سلام کسی مکالمه من را ضبط کرده است می توانم از او شکایت کنم ؟

پاسخ ها

سایر سوالات