ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی

۰۱ مهر ۱۴۰۰

ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی کاهش بینایی، درصورتی که مقدار آن قابل تشخیص باشد به همان نسبت دیه دارد و چنانچه قابل تشخیص نباشد، موجب ارش است. متن کامل قانون مجازات اسلامی