تاثیر میزان درآمد و نتایج حاصله از ارتکاب جرم

ماده ۷۴۸ قانون مجازات اسلامی

۲۲ فروردین ۱۴۰۰

اشخاص حقوقی موضوع ماده فوق، با توجه به شرایط و اوضاع و احوال جرم ارتکابی، میزان درآمد و نتایج حاصله از ارتکاب جرم، علاوه بر سه تا شش برابر حداکثر جزای نقدی جرم ارتکابی، به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد: الف) چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم تا پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا نُه ماه و در صورت تکرار جرم تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا پنج سال. ب) چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا سه سال و در صورت تکرار جرم، شخص حقوقی منحل خواهد شد. تبصره ـ مدیر شخص حقوقی که طبق بند «ب» این ماده منحل می‎شود، تا سه سال حق تاسیس یا نمایندگی یا تصمیم‎گیری یا نظارت بر شخص حقوقی دیگری را نخواهد داشت.

ماده ۵۴ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده

ماده ۵۴ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده

۲۲ فروردین ۱۴۰۰

ماده ۵۴ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده ثبت مشخصات کلیه مراجعان در دفتر مرکز مشاوره با ذکر خدمات انجام شده الزامی است.

قانون مدنی

۲۲ فروردین ۱۴۰۰

قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷/۰۲/۱۸ مقدمه - در انتشار و آثار و اجرای قوانین به طور عموم ماده ۱ مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید. تبصره - در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید. ماده ۲ قوانین ۱۵ روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجراء است مگر آن که در خود قانون، ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد. ماده ۳ انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی به عمل آید. ماده ۴ اثر قانون نسبت به آتیه ...

دیه قطع زبان و حس چشایی

ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی

۲۲ فروردین ۱۴۰۰

ماده ۶۹۶قانون مجازات اسلامی هرگاه با قطع تمام زبان، حس چشایی از بین برود، فقط دیه قطع زبان پرداخت می شود و اگر با قطع بخشی از زبان، چشایی از بین برود یا نقصان یابد، درصورتی که چشایی از بین رفته مربوط به همان قسمت زبان باشد، هرکدام از ارش چشایی و دیه زبان که بیشتر باشد، باید پرداخت شود و اگر چشایی از بین رفته مربوط به همان قسمت از زبان نباشد، ارش چشایی و دیه زبان جداگانه باید پرداخت شود مگر اینکه از دیه کامل بیشتر باشد که در این صورت فقط به میزان دیه کامل پرداخت می شود و اگر با جنایت بر غیر زبان، چشایی از بین برود یا نقصان پیدا کند، دیه یا ارش آن جنایت بر ارش چشایی افزوده می گردد. متن کامل قانون مجازات اسلامی

ماده ۶۹۵ قانون مجازات اسلامی

۲۲ فروردین ۱۴۰۰

ماده ۶۹۵ قانون مجازات اسلامی از بین بردن حس چشایی و نقصان آن، موجب ارش است. متن کامل قانون مجازات اسلامی

ماده ۶۹۴ قانون مجازات اسلامی

۲۲ فروردین ۱۴۰۰

ماده ۶۹۴ قانون مجازات اسلامی هرگاه در اثر بریدن یا از بین بردن بینی یا جنایت دیگری بویایی نیز از بین برود یا نقصان یابد هر جنایت، دیه یا ارش جداگانه دارد.   متن کامل قانون مجازات اسلامی

ماده ۶۹۳ قانون مجازات اسلامی

۲۲ فروردین ۱۴۰۰

ماده ۶۹۳ قانون مجازات اسلامی از بین بردن کامل بویایی، موجب دیه کامل است و از بین بردن قسمتی از آن، ارش دارد. تبصره - اگر در اثر جنایت، بویایی یکی از دوسوراخ بینی به طور کامل از بین برود نصف دیه کامل دارد. متن کامل قانون مجازات اسلامی

ماده ۶۹۲ قانون مجازات اسلامی

۲۲ فروردین ۱۴۰۰

ماده ۶۹۲ قانون مجازات اسلامی از بین بردن یا بیرون آوردن چشم از حدقه فقط یک دیه دارد و از بین رفتن بینایی، دیه دیگری ندارد لکن اگر در اثر صدمه دیگری مانند شکستن سر، بینایی نیز از بین برود یا نقصان یابد، هرکدام حسب مورد دیه یا ارش جداگانه دارد. متن کامل قانون مجازات اسلامی

ماده ۶۹۱ قانون مجازات اسلامی

۲۲ فروردین ۱۴۰۰

ماده ۶۹۱ قانون مجازات اسلامی از بین بردن بینایی چشم کسی که فقط یک چشم بینا دارد و چشم دیگرش نابینای مادرزادی بوده و یا در اثر علل غیرجنایی از بین رفته باشد، موجب دیه کامل است لکن اگر چشم دیگرش را در اثر قصاص یا جنایتی که استحقاق دیه آن را داشته است، از دست داده باشد، دیه چشم بینا، نصف دیه کامل می باشد. دیه کوری چشم در مواد ۶۸۹ تا ۶۹۲ قانون مجازات اسلامی شرح داده شده است متن کامل قانون مجازات اسلامی

ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی

۲۲ فروردین ۱۴۰۰

ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی کاهش بینایی، درصورتی که مقدار آن قابل تشخیص باشد به همان نسبت دیه دارد و چنانچه قابل تشخیص نباشد، موجب ارش است. متن کامل قانون مجازات اسلامی